Belangenconflictenbeleid

Inleiding

Deze belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen Fortuna Financial Group (de rechtspersoon en inclusief verbonden personen te weten onder meer: bestuurders, managers, personen met zeggenschap, werknemers betrokken bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten en subagenten) en de cliënten alsook tussen de cliënten onderling.

Identificatie van belangenconflicten 

Bij het opsporen van mogelijke belangenconflicten wordt rekening gehouden met volgende potentieel voorkomende situaties:

Belangenconflicten die zich in praktijk zouden kunnen voordoen in onze organisatie

Hieronder geven wij enkele voorbeelden van potentiële belangenconflicten die zich zouden kunnen voordoen : 

Wij zouden een product kunnen voorstellen dat niet geschikt is voor de cliënt.

Wij zouden een product kunnen voorstellen waarop wij meer verdienen dan op een gelijkwaardig product dat om die reden niet wordt voorgesteld.

Wij zouden uit financiële overwegingen regelmatige arbitrages aan de cliënt kunnen voorstellen of regelmatig omschakelingen kunnen voorstellen naar andere producten.

Wij zouden een product van een bepaalde maatschappij kunnen voorstellen of een niet-passend of overbodig product kunnen voorstellen omdat wij of onze commerciële medewerker bepaalde targets moeten realiseren binnen het kantoor of bij een verzekeraar.

Maatregelen die deze potentiële belangenconflicten trachten te voorkomen   

Ons advies voor producten en de erin opgenomen fondsen steunt op een grondige analyse van de verlangens en behoeften van de potentiële cliënt. Wij gaan eveneens na wat zijn kennis en ervaring is i.v.m. financiële beleggingsproducten en onderzoeken zijn financiële toestand en zijn houding ten opzichte van risico.   

Onze commerciële medewerkers hebben geen productieverplichtingen. Op hun gerealiseerde portefeuille wordt een gelijkblijvende procentuele verloning toegekend die voor alle gelijksoortige producten bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen hetzelfde is. De keuze van het product of de maatschappij beïnvloedt hun verloning dus niet.    

Wij hebben als verzekeringsmakelaar geen verplichtingen tot het plaatsen van productie bij één of meerdere verzekeringmaatschappijen.

Wij krijgen bij iedere verzekeringsmaatschappij waar we productie plaatsen een vergoeding onder vorm van beheersvergoeding die gelijk is aan een gedeelte van de aangerekende beheerkost op de waarde van de beleggingsfondsen die deel uitmaken van onze portefeuille.

De beheervergoeding die wij bij de verschillende maatschappijen krijgen is nagenoeg dezelfde.

Wij of onze medewerkers nemen nooit deel aan incentives die eventueel door maatschappijen of fondsenleveranciers worden aangeboden.

Ons kantoor en onze commerciële medewerkers worden niet vergoed voor arbitrages in bestaande polissen. Ook voor de overdracht van reserves van een bestaand product naar een nieuw of andere bestaand product krijgen wij geen vergoeding.   

Wij zien erop toe dat de vergoedingen die wij ontvangen van verzekeraars en de vergoedingen die wij toekennen aan onze commerciële medewerkers geen afbreuk doen aan onze plicht om ons in te zetten voor de belangen van onze klanten en geen nadeel zijn voor de kwaliteit van onze verleende diensten.    

Wij hebben een strikt beleid op het aanvaarden van geschenken door onze medewerkers. Het aanvaarden of het geven van voordelen en/of geschenken door onze verbonden personen is niet toegestaan indien dit een echt of vermeend belangenconflict zou creëren. Onze verbonden personen dienen dus te voorkomen dat ze in een situatie geraken waarin het accepteren van een relatiegeschenk of uitnodiging voor enige vorm van entertainment van een zakelijke relatie of potentiële relatie hun professioneel gedrag en/of hun beslissingen kan beïnvloeden. Daarom is het aannemen of geven van  voordelen en/of geschenken verboden. Enkel het geven of aanvaarden van kleine relatiegeschenken wordt toegestaan. Bij twijfel moet de verbonden persoon de directeur compliance en/of de CEO gedelegeerd bestuurder hierover contacteren.   

Onze verbonden personen mogen geen nevenactiviteit uitoefenen die een echt of vermeend belangenconflict kan creëren. Bijgevolg is het uitoefenen van zulk een activiteit steeds en zonder enige uitzondering onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de CEO van Fortuna Financial Group. Bij de afweging of goedkeuring zal worden verleend, zal er nagegaan worden of er sprake is van nevenfuncties die de schijn hebben of kunnen opwekken van een conflicterend belang met de functie van de betreffende verbonden persoon in ons kantoor.

Iedere verbonden persoon die met een belangenconflict wordt geconfronteerd, moet dit melden aan de directeur compliance zodat de gepaste maatregelen kunnen worden genomen. 

Alle medewerkers worden regelmatig opgeleid zodat zij een mogelijk belangenconflict herkennen en op gepaste wijze handelen. 

Alle klachten die bij ons aanhangig worden gemaakt zullen in alle onafhankelijkheid en transparantie zo snel mogelijk worden behandeld.

Beleid in verband met mogelijke belangenconflicten 

Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische en administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant worden geschaad, maakt ons kantoor op duidelijke wijze de algemene aard en/of de bronnen van die belangenconflicten aan de klant bekend alvorens voor zijn rekening zaken te doen. Deze informatie moet voldoende gedetailleerd zijn zodat de cliënt in het concrete geval waarin het belangenconflict zich voordoet kan beslissen of hij al dan niet een verzekering via ons kantoor zal onderschrijven.  

Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich ook het recht voor om de gevraagde dienstverlening van de betrokkenen klant te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.

Register van belangenconflicten

Dit register bevat een oplijsting van de belangenconflicten die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Dit zijn de belangenconflicten die niet afdoende worden beschermd door de organisatorische en administratieve maatregelen van beheer.

De inschrijving in dit register kan aanleiding geven tot een update van de lijst van potentiële belangenconflicten en/of een aanpassing van het belangenconflictenbeleid van ons kantoor.