Disclaimer

1 maart 2020

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website van Fortuna Financial Group nv. Elke bezoeker van de website is gebonden door onderstaande bepalingen. De bezoeker wordt geacht om regelmatig de inhoud van deze disclaimer na te lezen zodat hij de actueelste versie ervan kent.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden en iedere mogelijke andere vorm wordt door Fortuna Financial Group nv. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De producten en diensten die wij op onze website aanbieden zijn geen aanbeveling of aanbod om te kopen of te verkopen, of om een verzekeringspolis te onderschrijven.

Aansprakelijkheid

Bij het samenstellen en aanpassen van onze website streven wij ernaar om dit zo actueel en juist mogelijk te doen. Indien er ondanks onze inspanningen toch informatie op onze website wordt vermeld die onjuist of onvolledig is, aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid en zullen wij naar aanleiding daarvan ook geen schadeclaims aanvaarden of financiële compensatie toekennen.

Niettegenstaande er zowel bij het ontwerpen als bij het beheren van de website de nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen, kunnen wij toch geen enkele zekerheid geven betreffende de werking of de foutloze werking van onze website. Daarenboven kunnen wij ook niet waarborgen dat onze website of onze servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.

De bezoeker heeft toegang tot onze website op zijn eigen risico. Dit betekent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele beschadiging die voortkomt uit het bezoek of het gebruik van onze website.

Wij behouden ons ook het recht voor om de toegang tot onze website te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn.

Intellectuele eigendom en copyright

Alle teksten, grafische elementen en andere gegevens zijn intellectuele eigendom van Fortuna Financial Group nv en zijn als zodanig ook beschermd. Gehele of gedeeltelijke reproductie of overname op eender welke wijze van teksten, grafische voorstellingen, foto’s en andere gegevens van  de website van Fortuna Financial Group nv is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortuna Financial Group nv. Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Fortuna Financial Group nv beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Fortuna Financial Group nv enkel de basisinformatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op de behoeftes van de bezoeker, om bepaalde trends te analyseren, om de website te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Fortuna Financial Group nv maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, ze identificeren enkel uw computer.

Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies voor volgende doeleinden:

Welke cookies gebruiken we?

Beveiliging

Op de website van Fortuna Financial Group nv zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van de bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze website wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die bij Fortuna Financial Group nv werden opgeslagen op te vragen en indien nodig kunt u onjuiste of onvolledige informatie laten verbeteren of aanvullen. Voor verdere informatie hierover verwijzen we naar ons Privacybeleid dat u eveneens kunt raadplegen op onze website.

Gebruik van bekomen informatie

Hiervoor verwijzen we naar de tweede paragraaf van punt 3. “Grondslagen voor onze gegevensverwerking” van ons Privacybeleid dat u eveneens kunt raadplegen op deze website.

Links

De website van Fortuna Financial Group nv bevat links naar andere sites. Fortuna Financial Group nv oefent geen enkele controle uit over die websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Fortuna Financial Group nv de privacy policy te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzameld. Het Privacybeleid van de website van Fortuna Financial Group nv heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze website.

Meldingen en aanpassingen

Fortuna Financial Group nv behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op onze website te wijzigen.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de website van Fortuna Financial Group zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.