Privacybeleid Fortuna Financial Group

Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en wij vinden dan ook dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer belangrijk is. Onze medewerkers volgen daarom strikt de bepalingen van de “Algemene verordening gegevensbescherming” die op 27 april 2016 door de Europese Unie werd uitgebracht.

1. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

De gegevens die we aan u vragen, hebben we voornamelijk nodig voor het opstellen en uitvoeren van de polissen waarvoor wij optreden als uw bemiddelaar. Het gaat daarbij onder andere over volgende gegevens:

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens voor bemiddelingsdiensten in verzekeringen en om u, al dan niet via direct marketing,  te informeren over de producten en diensten die wij aanbieden. 

Verzamelen en verwerken voor bemiddelingsdiensten omvat :

3. Grondslagen voor onze gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken gegevens van verzekeringnemers, verzekerden en begunstigden op basis van een contractuele relatie. Bepaalde gegevens moeten wij daarbij verplicht wettelijk opvragen, andere gegevens zijn onontbeerlijk om de polis te kunnen realiseren en uit te voeren. 

Waar de verwerking niet essentieel is voor de contractuele relatie zoals bij communicatie en direct marketing, is ze gestoeld op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Hierbij zullen we steeds zorgen dat er een evenwicht bestaat tussen onze belangen en de belangen van de verzekeringnemers waarbij deze laatsten altijd de mogelijkheid van verzet zullen hebben. 

4. Doorgeven van gegevens aan derden

Wij verzamelen persoonsgegevens voor ons eigen klantenbeheer en om door te geven aan verzekeraars voor het opstellen en beheren van polissen. Soms zijn wij echter ook wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan overheidsinstanties die het recht hebben om bepaalde gegevens op te vragen. 

5. Doorgeven van gegevens aan externe dienstverleners in binnen- en buitenland

In principe worden uw gegevens niet doorgegeven aan externe dienstverleners van landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (landen Europese Unie + Liechtenstein + Noorwegen + IJsland). Indien dit om bepaalde redenen toch zou moeten gebeuren, leggen wij aan die buitenlandse dienstverleners de nodige verplichtingen op die de Europese Commissie heeft ingevoerd om u een passende bescherming te garanderen.

6. Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u steeds het recht om te weten welke gegevens dit zijn. Daartoe volstaat het om dit bij ons via brief te vragen. Gelieve deze brief te sturen ter attentie van onze ‘Gemachtigde voor de gegevensverwerking’ en er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon sturen.  Indien nodig kunt u onjuiste of onvolledige gegevens laten verbeteren of aanvullen.

U kunt ook vragen om uw gegevens te wissen. Uiteraard kan dit niet indien de wetgeving of andere reglementeringen ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.

U kunt ook volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

U kunt de  toestemming die u hebt gegeven om uw gegevens te verwerken op elk ogenblik intrekken. Dit heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat moment plaatsvond op basis van uw eerder gegeven toestemming.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt ons eveneens laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens maximaal gedurende de periode die nodig is en die meestal door wettelijke of reglementaire bepalingen wordt vastgelegd. 

8. Wijzigingen aan deze informatie over gegevensverwerking

Wij zorgen ervoor dat we ons privacybeleid steeds actueel houden, de meest recente versie vindt u op onze website. 

9. Specifieke gegevensverwerking 

Indien u een overlijdensverzekering afsluit, moeten wij gezondheidsgegevens opvragen voor de verzekeraar. Dit gebeurt enkel met uw toestemming. De verzekeraar heeft ingevolge de Europese Verordening een geheimhoudings- en beveiligingsplicht bij het verwerken van deze gegevens.  

10. Gegevensbeveiliging 

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, wij nemen ook alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beveiligen. 

11. Contactgegevens 

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze “Gemachtigde voor de gegevensverwerking”.

Fortuna Financial Group
Gemachtigde voor de gegevensverwerking  
Van Meterenkaai 4
2000 Antwerpen